Větrný mlýn Světlík

č.parc. 250, kat.území Horní Podluží okr. Děčín zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek č. rej. 5 3685

i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
 
Z historie větrného mlýna na Světlíku

Větrný mlýn byl postaven roku 1843 v dnes již zaniklé osadě Lichtenberg (Světlík) na pozemkové parcele č. 674, jež patřila domkáři Antonu Wormovi, jako součást hospodářství s pekárnou, která stávala při cestě východně od mlýna. Mlýn mlel až do roku 1945, avšak poté v důsledku rabování a spolu se zánikem okolního osídlení pustl. V roce 1952 proběhla za přispění památkářů rekonstrukce objektu, avšak
stát ani obec mu nezajistily péči. Mlýn opět rychle chátral a sloužil jako noclehárna či dokonce jako zdroj stavebního materiálu.

V 60. letech proto mlýn odkoupila skupina osob. Noví majitelé provedli částečnou obnovu, spočívající zejména v doplnění zničených či vybouraných částí vodorovných konstrukcí, a stavbě zajistili pravidelnou údržbu. Chápali charakter mlýna jako technické památky a odmítli následovat tehdy
obvyklé tendence k úpravám historicky pozoruhodných staveb na objekty pro rekreaci. Zasadili se tím o jeho uchování a o pozdější výjimečnou možnost celkové obnovy.

V druhé polovině 70. let jim však síly docházely a na mlýně se začal opět začaly projevovat důsledky nájezdů nenechavců a vandalů. Mobiliář, který byl do objektu v šedesátých a sedmdesátých letech shromážděn, byl při opakovaných vloupáních rozkraden
nebo zničen.

Současní majitelé zahájili přípravu obnovy ve druhé polovině 90. let a práce na rekonstrukci proběhly postupně v letech 2002 až 2009.